skatteverketanfaller

skatteverketanfaller

About the Blog

test

Prövningstillstånd till Regeringsrätten i skattemål

Elias bloggPosted by Elias Melki Thu, July 15, 2010 08:31:22

Prövningstillstånd till Regeringsrätten gällande skattemål har funnits i svensk rätt sedan 1972. Regeringsrätten är högsta instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna och avgör mål som handlar om tvister mellan enskilda och myndigheter. Regeringsrätten lämnar som huvudregel endast prövningstillstånd när avgörandet förväntas bli prejudikatsgrundande, det vill säga till ledning för rättstillämpningen.

Det vi inriktat oss på i uppsatsen är att undersöka om det förekommer några skillnader i antalet beviljade prövningstillstånd mellan åren 1995-2006. Uppsatsen behandlar även hur förhållandet mellan skattemål och det totala antalet mål ser ut. Det som gjorde att vi valde att skriva om prövningstillstånd var för att det är ett intressant ämne och ett viktigt inslag i rättstillämpningen.

Det vi ville uppnå med uppsatsen är att se ifall det förekommit några förändringar i ovan nämnda frågor. Uppsatsen bygger på statistik insamlad från Domstolsverket, Brottsförebyggande rådet och Regeringsrättens årsbok. Regeringsrättens årsbok innehåller avgöranden från Regeringsrätten.

Det finns ett antal möjligheter att beviljas prövningstillstånd och de regleras i 36§ Förvaltningsprocesslagen. Prövningstillstånd meddelas:

"1. om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att talan prövas av regeringsrätten eller

2. om det föreligger synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att grund för resning föreligger eller att målets utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.”

Den insamlade statistiken presenteras i ett antal lättöverskådliga diagram i vår analysdel, som vi sedan kommenterat ytterligare i slutsatsen. Vi har fått fram en rad intressanta resultat, bland annat:

- Andelen mål som överklagas från Kammarrätten till Regeringsrätten har ökat.

- Beviljandet av prövningstillstånd i skattemål har ökat medan beviljandet av prövningstillstånd för det totala antalet mål minskat under samma period.

- Skattemålen i Regeringsrättens årsbok består av fler referatmål än notismål, vilket inte var fallet i början av vår mätperiod.

Spärrar i skattemål hotar rättssäkerheten

Elias bloggPosted by Elias Melki Thu, July 15, 2010 08:25:06

Domstolsprövning | Målutredningen föreslår att det införs spärrar till kammarrätt och hovrätt i alla typer av skattemål. Svenskt Näringsliv anser att detta leder till ökad rättsosäkerhet.

Målutredningen föreslår att det införs spärrar till kammarrätt och hovrätt i såväl de allvarligaste brottmålen som i alla typer av skattemål. Oavsett hur höga skatter och skattetillägg som Skatteverket beslutar om ska det inte finnas någon självklar rätt att få mer än en domstolsprövning. Svenskt Näringsliv anser att detta leder till ökad rättsosäkerhet.

Målutredningen anser vidare att ett generellt prövningstillstånd kräver att det finns hög kompetens i den första instansen.

– När det gäller skattemål saknas denna kompetens. Att införa ett prövningstillstånd riskerar därför att leda till ökad rättsosäkerhet. Detta gäller i synnerhet då de allmänna förvaltningsdomstolarna har ett utredningsansvar och då den skattskyldige ofta inte har råd att anlita ombud, säger Kerstin Nyquist, skattejurist på Svenskt Näringsliv.

Både Skatteverket och näringslivsorganisationer har krävt kraftfulla åtgärder för att höja kompetensen i första instans, bland annat genom ökad specialisering och att man i skattemål har tre juristdomare.

– Tillsammans med ett stort antal näringslivsorganisationer och Skatteverket har Svenskt Näringsliv dessutom begärt skyndsam utredning av frågan om specialisering vid hantering av skattemål inom de allmänna förvaltningsdomstolarna efter mönster från andra europeiska länder. Att som målutredningen föreslår införa prövningstillstånd leder i stället till ökad rättsosäkerhet och osäkra tidsvinster för domstolarna, säger Kerstin Nyquist.

Målutredningen har inte tagit hänsyn till näringslivets bestämda krav på en separat domstol för bland annat konkurrens, patent och annan immaterialrätt.

Kerstin Nyquist, skattejurist på Svenskt Näringsliv.

Dreamhack jagas av Skatteverket

Elias bloggPosted by Elias Melki Thu, July 15, 2010 08:13:28

Skatteverket har krävt att datorfestivalen Dreamhack ska betala 25 procent moms på sina biljettpriser.

Men Dreamhack överklagade verkets beslut och fick i maj delvis rätt i förvaltningsrätten.

Nu överklagar Skatteverket förvaltningsrättens beslut till kammarrätten, skriver flera medier.

Skatteverket anser att entréavgiften, som inkluderar bland annat internetuppkoppling och sovplats, ska beskattas som en enda tjänst. Det skulle ge Skatteverket möjlighet att ta ut en högre skattesats än om varje del beskattas för sig.

Maktmissbruk

Elias bloggPosted by Elias Melki Wed, July 14, 2010 10:51:16
Mats Johansson om skatteverkets beslut: “Jag har redan betalat in pengarna”

INTERVJU. Moderaternas riksdagsledamot Mats Johansson kommenterar nu skatteverkets beslut att kräva honom på över 200 000 kronor i uteblivna skatter.

Johansson säger vid 16-tiden till Politikerbloggen:

- Jag begärde förhandsdebitering för några veckor sedan och har i dag ingen skatteskuld.

Enligt Mats Johansson handlar det hela om ett forskningsstipendium som han fick av Anderkoncernens stiftelse 2005. Pengarna användes till forskning kring Nya Wermlandstidningens historia.

- Det var jag själv som upplyste skatteverket om det här stipendiet. Första beskedet var att detta inte var skattepliktigt.

Mats Johansson anser att skatteärendet för hans del redan är avklarat.

- Jag begärde en förhandsdebitering, säger han.

Skriftväxlingen med skatteverket i Simrishamn har pågått under ett par månader.

- Jag ifrågasätter inte beslutet som kom i dag, konstaterar Mats Johansson vidare.

Han säger att det rör sig om ett gammalt ärende med en “intressant förhistoria”.

- När jag fick det här forskningssipendiet fick jag beskedet från stiftelsen att det inte var skattepliktigt. Men jag satte ändå upp summan under “övrigt” i deklarationen. Skatteverket i Skellefteå konstaterade då att detta inte var att betrakta som skattepliktigt.

När Mats Johansson sedan blev riksdagsledamot flyttades granskningen av hans deklarationer över till Simrishamn.

Återigen upplyste han skattetjänstemännen om forskningstipendiet. Och då blev beskedet ett annat.

- På den vägen begärde de in de gamla uppgifterna.

Mats Johansson menar att han hela tiden varit mycket nogrann med sina deklarationer och att han alltid “velat cleara allt med skatteverket”.

- Jag har aktivt upplyst om vad jag gjort och jag begärde förtida debitering själv.

Det är, enligt Johansson, en av förklaringarna till att han nu inte är skyldig att betala något skattetillägg.

Vi behöver inte bevis något sa Skatteverket

Elias bloggPosted by Elias Melki Thu, June 24, 2010 08:53:52

Skatteverket anklagade mig, mitt städföretag, min kompanjon och företagets driftschef för skattebrott. Vi utsattes för husrannsakningar, beslag, förhör, betalningssäkring och rättegångar.

Fastighetsanställdas förbund iklädde sig rollen som skattepoliser och ringde runt och skrämde bort våra kunder. Genom ett fackligt veto stoppades ett av mina största städkontrakt. Med hjälp av i förväg utarbetade mallar hävdade skatterevisorerna att svarta löner i underentreprenörsledet gjorde mig till skattebrottsling. Att mallarna inte stämde med verkligheten var de fullständigt blinda inför. Ekobrottsmyndigheten tog till sig Skatteverkets retorik och vi åtalades för skattebrott, bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll. En fällande dom hade resulterat i flera års fängelse för mig, min kompanjon och företagets driftschef.

Eftersom jag var fullständigt oskyldig till alla anklagelser bestämde jag mig för att kämpa för att vinna och få upprättelse. Min egen hälsa tog stryk av dygnetruntarbetet, kontakten med hustru och barn försummades. Ville mina söner träffa sin pappa fick de komma till kontoret där jag satt bakom pappershögar och försökte förstå varför skatterevisorerna ville krossa mig. I närmare fem år fick jag kämpa för att till slut vinna. Detta är segrarens berättelse om ett rättsövergrepp som nästan krossade mig, min familj, hälsan och företaget.

« Previous